Bạn đồng ý tham gia Thỏa thuận này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc đăng ký làm khách hàng với Công ty TNHH Better Globe Việt Nam. Chúng tôi sử dụng điều khoản khách hàng này cho bất kỳ ai đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, “chúng tôi,” “BG” hoặc “Better Globe” có nghĩa là Better Globe Viet Nam và “bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký làm khách hàng của Better Globe Viet Nam hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào muốn trở thành khách hàng hoặc truy cập trang web của chúng tôi đều phải chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này mà không có sự thay đổi. BẰNG VIỆC CHỌN ĐỒNG Ý “ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG” VÀ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG CỦA BG, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC MÔ TẢ VÀ HƯỚNG DẪN NÀY.

Tài khoản Người dùng, Mật khẩu và Bảo mật

Để hoàn tất đăng ký với tư cách là khách hàng của BG, bạn cần cung cấp tên, tên công ty hoặc tổ chức của mình nếu có, địa chỉ email, số điện thoại di động, quốc gia. Bạn cũng cần mật khẩu của mình để đăng nhập sau khi đăng ký tài khoản xong. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và tất cả các hoạt động dưới mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn cần bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép vào tài khoản của mình. Đảm bảo đăng xuất khi bạn hoàn tất việc sử dụng máy tính/ thiết bị  dùng chung.

Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Better Globe về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và (b) để đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập. BG không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ Mục này.

Uy Tín Cộng Đồng

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Trang web hoặc xuất bản bất kỳ điều gì lên Trang web theo cách có thể gây tổn hại đến uy tín cộng đồng của Better Globe hoặc của nhân viên, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông, đại lý hoặc đối tác giải pháp.

Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng nếu bạn chọn xuất bản bất kỳ nội dung nào từ BG, trong môi trường công khai, kể cả trên Internet, theo cách làm mất uy tín của BG, các thành viên hội đồng quản trị, nhân viên, cổ đông hoặc đối tác của BG, Better Globe có quyền yêu cầu ngay lập tức xóa nội dung đã xuất bản, để hơn nữa theo đuổi tất cả các khoản thu hồi và các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật.

Diễn giải thông tin

Better Globe cố gắng chính xác nhất có thể để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất. BG không đảm bảo rằng nội dung, hình ảnh và mô tả video hoặc nội dung khác của Trang web này là chính xác tuyệt đối, đầy đủ, cập nhật hoặc không có lỗi.

Đa phượng tiện và nội dung

Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, tin tức, nhãn hiệu, logomark và nội dung khác của trang web BG (“Nội dung trang web”) là độc quyền của Better Globe hoặc được sử dụng theo sự cho phép của chủ sở hữu hoặc luật hoặc quy định hiện hành. BG cho phép bạn xem, tải xuống và in Nội dung Trang web theo các điều kiện sau:

 • Logo Better Globe không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng. Những hình ảnh này không được sử dụng bởi những người không phải là nhân viên của Better Globe hoặc trên các sản phẩm, ấn phẩm hoặc các trang web không được BG tài trợ. Những hình ảnh này không được sử dụng để ngụ ý xác nhận hoặc hỗ trợ bất kỳ tổ chức, chương trình, nỗ lực hoặc cá nhân bên ngoài nào.
 • Việc sử dụng Nội dung Trang web cho các trang web cá nhân hoặc mục đích thương mại phải tuân theo sự xem xét và chấp thuận của Better Globe Viet Nam.
 • Bạn không được xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin ghi nhận tác giả, tín dụng, ảnh lịch sự và thông báo bản quyền đã được Better Globe đặt trong hoặc gần Nội dung trang web.
 • Mọi hiển thị hoặc bản in của Nội dung Trang web phải được đánh dấu “© [điền năm hiển thị hoặc bản in] Better Globe Viet Nam. Đã đăng ký Bản quyền.”
 • Không thể sao chép, chia sẻ, sửa đổi hoặc sử dụng hình ảnh có bản quyền cho bất kỳ mục đích nào bên ngoài trang web của Better Globe mà không được phép.
 • Hình ảnh không có bản quyền có thể được sử dụng cho các mục đích giáo dục, thông tin hoặc thương mại miễn là chúng không được đưa ra khỏi ngữ cảnh của chúng và bị vi phạm theo những cách có thể gây tổn hại đến danh tiếng và doanh số bán hàng của Better Globe hoặc đối tác của BG.

Tất cả các bên tải xuống, in hoặc sử dụng Nội dung Trang web theo bất kỳ cách nào tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng của họ sẽ phù hợp với giấy phép này và họ sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc vi phạm bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ bên nào khác.

Thanh toán & Hoàn trả

Vui lòng tham khảo chính sách thanh toán và hoàn trả tại đây: https://my.betterglobe.vn/vi/chinh-sach-thanh-toan-va-hoan-tra/

Điều khoản chung

 • Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên – chủ lao động, hoặc bên nhượng quyền – bên nhận quyền nào được dự định hoặc tạo ra bởi Thỏa thuận này.
 • BG có thể chỉ định các quyền và trách nhiệm của mình dưới đây mà không cần thông báo cho bạn.
 • Các điều khoản và điều kiện này sẽ mang lại lợi ích cho những người kế nhiệm, chuyển nhượng và cấp phép của BG.
 • Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào có trong tài liệu này chỉ được chèn vào để thuận tiện và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này.
 • Việc một bên không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản.
 • Việc BG không hành động đối với vi phạm của bạn hoặc người khác không từ bỏ quyền của BG đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.
  Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và BG, và thay thế tất cả các thông tin liên lạc khác, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến chủ đề ở đây, Trang web và các dịch vụ do Better Globe Viet Nam cung cấp.
 • Bạn không thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này.
 • BG sẽ cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận người dùng này, nhưng bạn nên định kỳ xem lại phiên bản cập nhật nhất tại đây.
 • BG có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này và các chính sách liên quan bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi hoặc sửa đổi đó.
 • Không có nội dung nào trong Thỏa thuận người dùng này sẽ được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba.
 • BG không đảm bảo việc truy cập Trang web liên tục, không bị gián đoạn và hoạt động của Trang web có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của BG.
 • Bạn đồng ý rằng BG là một nền tảng và do đó, không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào.
  Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này.